بستن
FA EN AR RU FR

کارگروه آموزشی و پژوهشی (دور اول)

  • منصور حبیبی                    

  • فرشته  نصیر زاده                  

  • محمد مهدی عبدی     

  • امیر صابر فرد       

  • هادی امیری                       

  • مهیار رفعتی فرد                

  • حبیب ملایی                       

  • حسین واحد                     

  • کوکب چلمبری  

  • پرستو خان عمویی