بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگروه آموزشی و پژوهشی (دور اول)

  • منصور حبیبی                    
  • فرشته  نصیر زاده                  
  • محمد مهدی عبدی     
  • امیر صابر فرد       
  • هادی امیری                       
  • مهیار رفعتی فرد                
  • حبیب ملایی                       
  • حسین واحد                     
  • کوکب چلمبری  
  • پرستو خان عمویی