بستن
FA EN

معرفی شورای صنفی کارکنان

تماس با ما

آدرس ایمیل: shora.senfi@guilan.ac.ir

شماره تماس با دبیر: ۳۳۶۹۰۶۰۸

شماره دفتر شورا:

همکاران ارجمند دیدگاهها و نظرات خود را از طریق ERP نیز می توانند به دبیر یا اعضای شورا منتقل نمایند.