بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگروه بررسی آیین نامه شورای منتخب (دور دوم)

آیین نامه شورای منتخب کارمندان دانشگاه که توسط هیات رئیسه دانشگاه مورد تصویب قرار گرفته، می تواند مجددا" توسط این هیات مورد بازنگری قرارگیرد. لذا به منظور برطرف کردن ایرادات احتمالی و پیشنهادات همکاران، کارگروهی توسط شورای منتخب با مسئولیت ( محمدمهدی عبدی) در این خصوص تشکیل گردید و مصوبات و پیشنهادات این کارگروه خدمت ریاست محترم دانشگاه جهت بهره برداری ارسال خواهد شد و سعی میشود این پیشنهادات در این سایت نیز گذاشته شود. اعضای این کارگروه عبارتند از:

  • محمد مهدی     عبدی
  • امید                 علیپور
  • محمد              فرحی
  • علی               نوربخش
  • مرتضی           رجبی
  • حسینعلی      زمانی
  • احمد              پروانه
  • مریم             حسینی
  • فرخ              مهرانی