بستن
FA EN AR RU FR CHI

معرفی شورای صنفی کارکنان

اهداف و برنامه ها

– جلب مشارکت کارکنان در بهبود شرایط سازمانی و ایجاد همبستگی در بین کارمندان.

– جمع بندی مطالبات و انتظارات متقابل کارکنان ومدیران دانشگاه و ایجاد زمینه های تفاهم و همدلی بیشتر.

– طرح خواسته های قانونی همکاران دانشگاه در سطوح مدیریتی و پیگیری آن از مجاری قانونی.

– ترویج و تقویت روحیه تعاون و همکاری و افزایش همگرایی به منظور دست‏یابی به اهداف دانشگاه.

– افزایش تعامل و همسویی از طریق تحکیم روابط سازنده و پویا بین کارکنان و مدیران دانشگاه.

– نیازسنجی مطالبات کارکنان در زمینه های معیشتی، آموزشی و ارتقاء شغلی و تحصیلی و تلاش برای رفع آنها.