بستن
FA EN AR RU FR

معرفی شورای صنفی کارکنان

اهداف و برنامه ها

  • – جلب مشارکت کارکنان در بهبود شرایط سازمانی و ایجاد همبستگی در بین کارمندان.

  • – جمع بندی مطالبات و انتظارات متقابل کارکنان ومدیران دانشگاه و ایجاد زمینه های تفاهم و همدلی بیشتر.

  • – طرح خواسته های قانونی همکاران دانشگاه در سطوح مدیریتی و پیگیری آن از مجاری قانونی.

  • – ترویج و تقویت روحیه تعاون و همکاری و افزایش همگرایی به منظور دست‏یابی به اهداف دانشگاه.

  • – افزایش تعامل و همسویی از طریق تحکیم روابط سازنده و پویا بین کارکنان و مدیران دانشگاه.

  • – نیازسنجی مطالبات کارکنان در زمینه های معیشتی، آموزشی و ارتقاء شغلی و تحصیلی و تلاش برای رفع آنها.