بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگروه بررسی آیین نامه ارتقاء کارمندان (دور دوم)

آیین نامه ارتقاء کارمندان دانشگاه مطابق مقررات هر دوسال می تواند توسط هیات اجرایی دانشگاه بررسی و اصلاح گردد. به همین منظور و برای کمک به این هیات، کارگروهی توسط شورای منتخب با مسئولیت ( مهندس رحیم باخدا) در این خصوص تشکیل گردید و مصوبات و پیشنهادات این کارگروه به امور اداری دانشگاه جهت بهره برداری ارسال خواهد شد و سعی میشود در این سایت نیز گذاشته شود. اعضای این کارگروه عبارتند از:

  • رحیم            باخدا
  • مرتضی       رویدل
  • حبیب          ملایی
  • یوسف        یوسفی
  • محمدرضا    پورقاسم
  • حسینعلی  زمانی
  • احمد          پروانه
  • پریسا        پورصفری
  • فرشید      پاک عقیده