بستن
FA EN AR RU FR

کارگروه بررسی آیین نامه ارتقاء کارمندان (دور دوم)

آیین نامه ارتقاء کارمندان دانشگاه مطابق مقررات هر دوسال می تواند توسط هیات اجرایی دانشگاه بررسی و اصلاح گردد. به همین منظور و برای کمک به این هیات، کارگروهی توسط شورای منتخب با مسئولیت ( مهندس رحیم باخدا) در این خصوص تشکیل گردید و مصوبات و پیشنهادات این کارگروه به امور اداری دانشگاه جهت بهره برداری ارسال خواهد شد و سعی میشود در این سایت نیز گذاشته شود. اعضای این کارگروه عبارتند از:

  • رحیم            باخدا
  • مرتضی       رویدل
  • حبیب          ملایی
  • یوسف        یوسفی
  • محمدرضا    پورقاسم
  • حسینعلی  زمانی
  • احمد          پروانه
  • پریسا        پورصفری
  • فرشید      پاک عقیده