بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای مجمع نمایندگان واحدها (دور دوم)

اعضای این مجمع از نمایندگان کارکنان همه واحدهای دانشگاه تشکیل گردیده و حداقل سالیانه یکبار تشکیل جلسه خواهند داد.

 

ابوالقاسمی ساره اسادات
اخگری صغری
امیری هادی
انوری صدرا
اودشا محمد حسین
ایزد پناه نادر
باخدا رحیم
پاک عقیده فرشید
پروانه احمد
پورصفری پریسا
پورقاسم محمد رضا
پورقاسمی منیره
پورهادی علی
تائب علی
حاجی محمدی اکبر
حسن نیا حسن
حسینی مریم
حیدری فاطمه
خان عمویی پرستو
دلیرصفت مهین
دیبایی ثریا
ربیع زاده نقی
رجبی مرتضی
رسولی پریسا
رفعتی فرد مهیار
رویدل مرتضی
رهس‍‍پار سعید
زمانی حسینعلی
سیفی حمداله
عبدالهی علیرضا
عبدی محمدمهدی
علیپور امید
فرحی محمد
فلاحتی خدیجه
قدس مهدی
مسچیان محمد رضا
ملاپور موسی
ملایی حبیب
منجم سالار
مهرانی فرخ
میر میران سید علی
ناصرانی محمد
نصیر زاده فرشته
نظری علیرضا
نوربخش پسیخانی علی
هاتف رمضانعلی
هادوی مهوش
یوسفی یوسف