بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای شورای مرکزی (فعلی)

– علی پورهادی (دبیر)
– رحیم باخدا 
– سیدعلی میرمیران
– محمدمهدی عبدی
–  علی نوربخش

.

اعضای علی البدل:

– مهیار رفعتی فرد و مرتضی رویدل (رای مشترک)
–  فرشته نصیرزاده (دبیر) انصراف از عضویت در شورا